Jida Yu Jing Mountain Gardens
32 Jinglian Street, Xiangzhou, Zhuhai, Guangdong

Jida Yu Jing Mountain Gardens is a development project that produced 510 residential units and 1,036 carparks as a result of a construction area of 123,181.81 square metres.

32 Jinglian Street, Xiangzhou, Zhuhai, Guangdong